Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.zspoligraf.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-24.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MONIKA SCHUMACHER, adres e-mail: [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8311712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Stawki 14,  00-179 Warszawa

 

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynek szkoły nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Stawki i jest dostępne dla uczniów i interesantów w godzinach pracy szkoły. Jedyny podjazd dla wózków jest przy głownym wejściu od strony Stawki i prowadzi na poziom parteru. Chęć wejścia należy sygnalizować dzwonkiem. Wejście to w ciągu roku szkolnego jest również wyjściem ewakuacyjnym.

 

Osobami oddelegowanymi do obsługi interesantów przy wejściu głównym są pracownicy obsługi pełniący dyżur w szatni. Kontaktują interesanta telefonicznie z odpowiednią osobą lub kierują osobę zainteresowaną do sekretariatu lub odpowiedniego pracownika szkoły.

 

Szkoła nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz ze schodami. W budynku znajduje się platforma i winda pozwalająca na przemieszczanie się na poziom -1 tylko dla pracowników szkoły. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szkoła posiada własny parking dla samochodów bez miejsc dla osób niepełnosprawnych Na parkingu miejskim przed szkołą od strony ul. Stawki znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Dojazd do Zespołu Szkół Poligraficznych możliwy jest metrem do stacji Dworzec Gdański, tramwajem 17, 33, 35 oraz autobusem 157 do przystanku przy skrzyżowaniu ul. Stawki/Jana Pawła II.

Data dodania: 2023-01-26 21:02:39
Data edycji: 2023-01-26 21:24:04
Ilość wyświetleń: 2831

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej